Termes i condicions

1r. ÀMBIT D'APLICACIÓ

En contractar els serveis de Sinmaletas.com i en ser acceptat el seu enviament, tu com a Usuari, accedeixes al fet que aquests Termes i Condicions s’apliquin, per part teva i dels teus representants, excepte pactes o condicions específiques derivades de la peculiaritat del servei contractat.

Així, des del moment en el qual has acceptat un pressupost personalitzat realitzat pels nostres agents i la comanda s’ha creat de manera manual, estàs acceptant aquests Termes i Condicions de servei. Aquests s’aplicaran, per la teva banda i la dels teus representants, excepte pactes o condicions específiques derivades de la singularitat del servei contractat.

Sinmaletas.com podrà realitzar els serveis pels seus propis mitjans o bé subcontractant altres transportistes. Aquests Termes i Condicions s’aplicaran a qualsevol documentació produïda per Sinmaletas.com.

És responsabilitat de l’Usuari col·locar les etiquetes facilitades per Sinmaletas.com. En cas contrari, l’Usuari es farà càrrec de les despeses derivades pel canvi de servei o de les incidències que puguin sorgir. En el cas en què l’etiqueta o albarà sigui produït manualment per la companyia de transport subcontractada, l’usuari haurà de comunicar-ho immediatament a Sinmaletas.com.

2n. Obligacions de l'usuari

L’usuari i els seus representants es comprometen a l’ús dels serveis i continguts del Web conforme la legislació aplicable i en els Termes i Condicions en els següents punts:

2.1 Els Termes i Condicions constitueixen obligacions vinculants i exigibles a l’Usuari. Aquest és responsable d’informar els seus representants sobre la manera de procedir de Sinmaletas.com.

L’usuari accepta al moment de fer la comanda els Termes i Condicions exposats públicament en Sinmaletas.com. L’acceptació d’aquests serà aplicable a qualsevol comanda realitzada directament des del nostre web o qualsevol servei personalitzat contractat amb Sinmaletas.com a través de xat, pàgina web, correu o conversa telefònica.
La informació facilitada per l'Usuari o els seus representants és completa i exacta, i es compromet a actualitzar-la i mantenir-la al dia durant tot l'ús del Servei.

2.2 La mercaderia haurà d’estar correctament embalada per l’usuari de forma que garanteixi el transport segur i el correcte manteniment del seu contingut.

2.2.1 El pes màxim de cada paquet està limitat a 32 kg. Les dimensions màximes per paquet són de 320 cm de longitud i perímetre combinats, essent la longitud (A) el costat més llarg del paquet. Per calcular la longitud i el perímetre combinats del paquet s’haurà de seguir la següent fórmula:
A + (B x 2) + (C x 2) = inferior a 320.
L'usuari ha de cerciorar-se que l'enviament compleix amb aquestes dimensions abans de sol·licitar el transport.

2.2.2 Qualsevol article que es vulgui enviar i si aquest no apareix al llistat d’equipatge, serà pressupostat de manera excepcional, i es podrà cobrar el seu pes volumètric si aquest és superior al pes real.

2.3 Tots els enviaments hauran de viatjar amb les etiquetes que Sinmaletas.com faciliti a l’Usuari correctament col·locades. És responsabilitat de l'usuari que aquesta norma es compleixi. L’albarà serà validat per un representant autoritzat de l’Usuari.

En cas de no ser així, l’Usuari es farà càrrec de totes les despeses derivades pel canvi de servei i possibles incidències que es puguin produir arran d’això.

3r. Protecció de dades

En introduir les dades al formulari de comanda, independentment de la contractació del servei, l’Usuari dóna el seu consentiment a què Sinmaletas.com tracti les seves dades personals i aquestes s’incorporin a un fitxer automatitzat de Sinmaletas.com, que ha estat inscrit a l’Agència de Protecció de Dades. L’Usuari accepta el tractament de les seves dades per col·laboradors encarregats del transport i accepta la seva cessió per a realitzar la comercialització dels productes o serveis de Sinmaletas.com. Així mateix s’informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició de les dades personals comunicades. Podrà exercir els seus drets d’acord amb el Reglament UE 2016/679, del 27 d’Abril i la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre, dirigint-se per escrit a Sinmaletas.com, a l’adreça: C/ Dionís Puig 11, El Ramassar, 08402 Granollers.

Sinmaletas.com adoptarà totes les mesures necessàries per protegir les dades personals de l’Usuari. Podrà consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a l’apartat de Política de Privacitat de la nostra pàgina web.

3.1 Compte d’usuari, contrasenya i informació de caràcter personal.

L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i contrasenya, i de totes i qualsevol siguin les transaccions que es realitzin a través del seu compte. Haurà d’informar i formar als representants que tinguin accés al seu compte, sobre el funcionament i confidencialitat del compte i la contrasenya. Es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a adoptar les mesures oportunes per a mantenir-la en secret. L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de la custòdia i ús, autoritzat o no, per terceres persones.

L’ús del compte d’Usuari per part d’un dels seus representants, es farà sempre en la seva representació. L’usuari haurà de notificar immediatament a Sinmaletas.com qualsevol restricció d’accés al compte o que vulgui realitzar sobre terceres persones.

L’usuari sap que l’accés a Sinmaletas.com mitjançant la identitat o contrasenya d’un altre Usuari, així com l’obtenció, ús o difusió de dades personals d’altres Usuaris pot constituir una infracció legal i en alguns casos, penal.

4t. Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari coneix la confidencialitat de la informació que apareix al web de Sinmaletas.com, el qual està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. L’accés a aquests continguts no atorga a l’usuari, drets d’alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució o qualsevol altre dret que correspongui a Sinmaletas.com.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als quals accedeix a través del Web per al seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta d’aquests.

5è. Cancel·lació i baixa del servei

Per a sol·licitar la baixa del registre, l'Usuari haurà d'enviar un correu a info@sinmaletas.com o un fax al 93 860 09 60, exposant els motius pels quals sol·licita la cancel·lació del seu compte d'usuari.

6è. Modificació dels "termes i condicions" i del servei

Sinmaletas.com es reserva el dret exclusiu a actualitzar, modificar o eliminar els continguts dels “Termes i Condicions” disponibles a la pàgina web.

En el moment en què l’Usuari premi el botó “CONTINUAR” del formulari de comanda, o accepti per correu electrònic algun pressupost o servei personalitzat, s’entendrà que:

- Accepta els "Termes i Condicions" del Portal.
- La utilització del compte d'Usuari ratifica el seu consentiment dels "Termes i Condicions" publicats i disponibles permanentment en la web.
Si l'Usuari no està d'acord amb les modificacions introduïdes en els "Termes i Condicions" o en el servei, pot cancel·lar immediatament el seu compte en Sinmaletas.com seguint el procediment establert en la clàusula 5.

7è. Prestació del servei

Sinmaletas.com es reserva el dret exclusiu a modificar, suspendre o interrompre en qualsevol moment i sense cap responsabilitat, qualsevol aspecte dels serveis oferts, incloent-hi les hores d’operativitat. De la mateixa manera tindrà dret a imposar límits o restriccions a determinats usos del Servei.

Sinmaletas.com no es responsabilitza ni garanteix de cap manera que la pàgina Web funcioni ininterrompudament o no tingui errors. Sinmaletas.com tampoc assumeix cap responsabilitat ni garantia sobre el contingut o software al qual s’accedeix a través del web. No assegura que no contingui errors o no pugui fer malbé l’equip informàtic des del qual accedeix l’usuari.

8è. Articles amb condicions especials d'enviament

8.1 Articles l’enviament dels quals està prohibit:

Queda exclòs el transport de mercaderies el contingut de les quals sigui contrari a les lleis o normatives aplicables i/o de les que Sinmaletas.com prohibeix el seu transport com són:

- Animals vius.
- Armes.
- Articles de valor excepcional (obres d'art, joies, antiguitats)
- Bateries de liti en enviaments aeris (enviaments habitualment fora de la Unió Europea)
- Begudes alcohòliques.
- Diners, targetes de crèdit, xecs, etc.
- Documentació oficial i/o important
- Ivori i productes derivats.
- Material pornogràfic.
- Medicaments i substàncies il·legals
- Mercaderies especials pel seu pes o dimensió (mobles, electrodomèstics).
- Mercaderies perilloses: aerosols, corrosius (esmalt d'ungles, cremes depilatòries, cremes descolorants, tints, quita esmalte).
- Pells d'animals.
- Plantes, llavors o derivats.
- Productes alimentaris peribles.
- Tabac i productes derivats.
- Articles fràgils: ceràmica, vidre
- Material irreemplaçable (ex. documentació, articles únics, irreemplaçables ja que la indemnització per pèrdua no cobriria els perjudicis soferts. En cas de ser enviats, aquests van sota la responsabilitat del client).

8.2 Articles l’enviament dels quals està restringit:

L’enviament d’aquests articles es podrà realitzar només contractant una assegurança addicional al PAS 3 de la seva comanda o trucant a atenció al client de Sinmaletas.com.

- Articles electrònics (TV, ordinadors, altaveus, electrodomèstics, etc.)
- Articles fràgils (quadres, instruments musicals, ceràmica, vidre, etc.)

En cas de necessitar enviar articles d’alt valor emocional, articles fràgils o de difícil manipulació, consultar amb Sinmaletas.com.

A part dels articles indicats com prohibits o restringits, pot haver-hi articles dels quals el seu enviament estigui exclòs per normativa del país de recollida o entrega, i es considerin prohibits o restringits. Per aquest motiu, si tens qualsevol dubte sobre el contingut del teu enviament, consulta amb Sinmaletas.com les condicions i consells d’embalatge pel teu enviament.

Després de l’auditoria mensual que realitza la companyia de transport encarregada de l’enviament, si es detecta una diferència superior a 10 kg entre el pes contractat i el pes enviat, Sinmaletas.com es reserva el dret de reclamar la diferència entre l’import pagat i l’import efectiu de l’enviament.

Qualsevol article que es vulgui enviar i si aquest no apareix al llistat d’equipatge, serà pressupostat de manera excepcional, i es podrà cobrar el seu pes volumètric si aquest és superior al pes real.

Si un paquet no compleix amb les restriccions o condicions anteriors, la companyia de transport pot renunciar a transportar el paquet (o qualsevol enviament del qual formi part), inclús quan el transport ja està en curs.

9è. Recollides i Entregues

L’usuari declara i garanteix que (i, en el menester, es compromet) en relació al seu enviament a realitzar amb Sinmaletas que:
  • Els enviaments han estat preparats pel mateix client o per persones de la seva confiança i amb la seva supervisió.
  • Els enviaments no contenen cap article prohibit o restringit com drogues de qualsevol classe, armes, matèries perilloses o qualssevol altres el trànsit dels quals sigui constitutiu de delicte.
  • Els enviaments es troben correctament embalats per al seu transport segur, i amb les adreces de destinació correctes.

El servei de Sinmaletas.com és garantit porta a porta. Per “porta” es considera l’accés principal (a peu de carrer) a l’adreça facilitada. Sinmaletas.com actuarà amb la diligència deguda per a recollir o lliurar la mercaderia de conformitat amb els terminis raonables de recollida i entrega, però aquests no estan garantits i no formen part del contracte.

Els enviaments es recullen i s’entreguen a l’adreça destinatària facilitada per l’Usuari o el seu representant, però no necessàriament al destinatari designat personalment.

És obligació de l'Usuari comunicar a Sinmaletas si l'adreça de recollida o entrega facilitada compleix alguna de les següents característiques: carrer per als vianants, carrer amb restricció horària, carrer inaccessible o d'accés restringit. No sempre es podran efectuar recollides o lliuraments en aquests carrers.

En aquells casos en què sigui impossible realitzar l'entrega en el domicili indicat inicialment per absència de receptor, la companyia de transport o Sinmaletas.com es posarà en contacte per concretar una nova data de lliurament.

Així mateix, es podran recollir els efectes personals a la delegació més propera del lloc destí que Sinmaletas.com indiqui, previ acord amb el destinatari.

En cas de no haver-hi ningú al domicili per a rebre l’enviament, segons l’operativa de la companyia de transport que el realitzi, l’equipatge pot entregar-se a casa d’un veí, si aquest es fa càrrec de l’entrega de l’equipatge o en un punt d’entrega.

Després de tres intents fallits d’entrega i davant l’impossibilitat de contactar amb el destinatari, els efectes personals seran retornats al remitent i se suspendrà el transport. El client no tindrà dret a la devolució dels ports. Si es produeixen despeses, aquestes aniran a càrrec de l’Usuari, incloses: la devolució a origen, el seu dipòsit i posteriors entregues.

Si l’entrega no es pogués realitzar perquè l’adreça facilitada és incorrecte o incompleta i s’ha de modificar, Sinmaletas.com es reserva el dret d’aplicar un recàrrec al client per aquestes gestions. L’import i el canvi necessari es comunicaran per escrit abans de fer el cobrament i la realització.

Sinmaletas.com es reserva el dret a modificar els horaris acordats per les entregues o recollides en funció de les necessitats organitzatives del transport.

La signatura digitalitzada del destinatari o el seu segell, així com la seva reproducció, serà comprovant suficient d’entrega i l’Usuari i els seus representants reconeixen aquesta signatura amb un valor idèntic al d’una signatura sobre paper.

Sinmaletas.com pot suspendre el transport no fent efectiva l’entrega al destinatari a causa d’impagament de ports, que hauran de ser abonats en confirmar la comanda i per avançat.

9.1è Terminis de Recollida o d’Entrega

Sinmaletas.com gestionarà la comanda amb la diligència necessària per recollir o entregar la mercaderia conforme els terminis raonables de recollida o d’entrega, no obstant aquest no són garantits ni formen part del contracte.

Sinmaletas.com no està obligat a respondre davant d’una demora en l’entrega prevista, si aquesta es veu provocada per: situacions climàtiques, problemes operatius de la companyia de transport, talls de carretera, vagues, tràmits administratius o duaners, qualsevol altre originat per força major, etc.

9.2è Despatx de duanes

En cas que un paquet requereixi despatx de duanes, serà responsabilitat del remitent proporcionar la documentació completa i correcte per aquest propòsit.

No obstant això, Sinmaletas.com facilitarà, en la mida del possible, la informació sobre els requisits i documentació necessària per realitzar la comanda. Aquesta documentació s’haurà de facilitar a Sinmaletas.com amb la informació correcta, amb un mínim de 24 hores laborables d’antelació respecte a la data de recollida. Si no, la recollida haurà de posposar-se.

Les despeses que es puguin produir pel despatx de duanes de l’equipatge seran a càrrec del client.

9.3è Abandonament de la mercaderia

Sinmaletas.com entendrà l’enviament com a abandonat si, passats tres mesos des de la data del primer intent d’entrega, no ha rebut instruccions al respecte per part de l’Usuari.

Si no s’hagués realitzat declaració de valor, Sinmaletas.com podrà procedir a ocupar-lo i procedir a l’alienació de la mercaderia, aplicant el producte de la seva venda per cobrir el preu i les despeses del transport i emmagatzematge generades fins al moment.

Si el valor venal dels articles fos ínfim, Sinmaletas.com podrà destruir-los i reclamar a l’Usuari, l’import total del transport i l’emmagatzematge. Per tot el que s'ha exposat anteriorment, Sinmaletas.com (o la companyia transportista de l'enviament) podrà obrir i inspeccionar els paquets dels quals li hagi estat consignat el transport.

L’abandonament de l’enviament per part de l’Usuari, no perjudicarà Sinmaletas.com que, tant en cas d'ocupació i d’alienació com en el de destrucció de l’enviament, quedarà lliure de qualsevol reclamació feta per tercers que sostinguin algun dret sobre la mercaderia.

En tots els supòsits contemplats en aquest article les mercaderies queden afectes a les obligacions i despeses resultants d’aquestes operacions i del contracte de transport.

10è. Inspecció

Sinmaletas.com o l’empresa transportista de l’enviament, es reserva el dret a obrir i inspeccionar l’enviament sense notificació prèvia a l’Usuari, en els casos legalment establerts. Acomplint amb el Programa Nacional de Seguretat per Aviació Civil, l’Usuari accepta que els seus enviaments puguin ser sotmesos a inspecció, retinguts o a altres procediments addicionals.

11è. Renúncia i suspensió del transport

Sinmaletas.com es reserva el dret a renunciar a transportar la mercaderia o suspendre el transport si aquest ja s’hagués iniciat, en els casos d’incompliment per part de l’Usuari o dels seus representants dels presents Termes i Condicions.

12è. Modificació de la comanda

Qualsevol modificació a la comanda que es faci fins a 24 h laborables abans de la data i hora de recollida acordades amb el remitent i fins que no s’hagin produït les etiquetes de l’enviament, no tindrà càrrecs addicionals. Per a qualsevol modificació que no segueixi aquest requisit, Sinmaletas.com es reserva el dret a cobrar 10€ per cost de gestió, previ avís a l’Usuari.

13è. Anul·lació del servei per part de l’usuari

En el cas en què l’Usuari demani l’anul·lació de l’enviament, si no s’ha fet cap gestió relativa a la comanda, Sinmaletas.com, abonarà l’import sencer, excepte les despeses derivades de la devolució, si hi hagués.

En cas contrari, si s’ha procedit amb les gestions del servei, Sinmaletas.com es reserva el dret a valorar l’import a abonar. Tanmateix, si l’Usuari ha contractat una assegurança pel seu enviament i sol·licita l’anul·lació del servei el mateix dia de la recollida o posterior, Sinmaletas.com es reserva el dret a no tornar l’import de l’assegurança.

14è. Responsabilitat i cobertura

La responsabilitat de Sinmaletas.com per dany, robatori, pèrdua o avaria que pateixin les mercaderies transportades es regeix pels límits establerts a la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies i el Conveni CMR Contracte de Transport internacional de mercaderies per carretera, i pel que disposa a continuació:

Les reclamacions es limitaran a una per tramesa i la seva liquidació es considerarà definitiva per totes les pèrdues i danys ocasionats en relació amb aquest. Les reclamacions tenen un període de gestió de 15 dies laborables (sense incloure dissabtes ni diumenges) a partir de la data de formalització de la incidència amb la companyia de transport, o en cas d'haver de presentar documentació addicional, des de la presentació per part del client de la documentació requerida.

14.1è Demora

Sinmaletas.com no està obligat a respondre davant d'un retard en el lliurament previst, si es causa per situacions climàtiques, problemes operatius de la companyia de transport, talls de carretera, vagues, tràmits administratius o duaners, qualsevol altre originat per força major, etc.

14.2è Danys i pèrdues

El termini per formular reclamació per danys o faltes serà de 7 dies laborables (sense incloure dissabtes), comptadors des del lliurament al destinatari, si els danys no són apreciables exteriorment. En cas que els danys siguin visibles des de l'exterior, s'hi ha de fer referència de manera immediata al mateix albarà de lliurament que es queda el transportista, a l'apartat d'observacions destinat a aquest fi.

En cas que hagin patit danys en un enviament de caixes, Sinmaletas.com només tindrà en compte el pes d'aquestes. En cas que s'hagi contractat segur i si es tracta d'altres articles (surf de neu, esquís, taula de surf) els que han estat danyats, caldrà el tiquet de compra de l'article i/o pressupost de reparació. En cas que no shagi contractat segur, la responsabilitat estarà limitada al pes de larticle en qüestió.

Si els articles a enviar no estan ben embalats, Sinmaletas.com no es farà càrrec dels danys soferts pels mateixos en cas dincidència.

Sinmaletas.com es reserva el dret a reparar la maleta o maletes que s'hagin pogut fer malbé o trencar parcialment durant el transport, com a alternativa d'indemnització al client. En cas que el dany o trencament es produís de manera total a la maleta o maletes i quedessin completament inservibles, Sinmaletas.com es reserva el dret a realitzar la compra d'un nou producte el més semblant possible en característiques a les maletes o objectes danyats , i enviar-lo al client sense cap càrrec, en cas de ser un enviament nacional.

En tots dos casos, no es podrà reclamar cap indemnització addicional pels danys del producte.

Per qualsevol dels casos anteriors, serà imprescindible que el client ens proveeixi de fotografies de la maleta o article trencat, junt amb la marca, model, dimensions i tiquet de compra.

S'indemnitzarà el client per pèrdua, trencament o dany total o parcial segons el que estableix la Llei 15/2009, de contracte del transport terrestre de mercaderies i el Conveni CMR o la normativa aèria nacional i internacional corresponent.

En cas que l'enviament hagi de creuar Duanes, s'aplicaran les previsions següents:

a. Totes les despeses i impostos que es meriten seran a compte del client. Sinmaletas.com podrà sol·licitar al client una provisió de fons.

b. El valor declarat per al transport representa la responsabilitat màxima de Sinmaletas.com en relació amb l'enviament i no podrà ser superior al valor declarat per a duana indicat a l'Albarà.

c. El remitent assumeix el risc de pèrdua i danys per sobre del valor declarat per al transport

Per a qualsevol dels casos anteriors, serà imprescindible que el client ens faci arribar fotos de la maleta o objecte danyat, juntament amb la marca, model, mida i tiquet de compra del mateix i haver indicat a l'albarà de lliurament el dany.

14.2.1è Danys

En cas d’haver patit danys en un enviament de caixes, Sinmaletas.com només tindrà en compte el seu contingut. Si són altres articles (snowboard, esquís, taula de surf) els que han patit danys, serà necessari el tiquet de compra de l’article i/o pressupost de reparació.

Si els articles a enviar no s’han embalat correctament, Sinmaletas.com no es farà càrrec del valor total de la mercaderia enviada en cas d’incidència. En aquest cas, Sinmaletas.com es reserva el dret a valorar l’import de la indemnització al client.

Sinmaletas.com es reserva el dret a reparar la maleta o maletes que s’hagin pogut trencar parcialment durant el seu transport, com a opció alternativa d’indemnització al client. Si el dany o trencadissa es produeix de manera total a la maleta o maletes i aquestes queden inservibles, Sinmaletas.com es reserva el dret a comprar un nou producte el més semblant possible en característiques a l'objecte o maleta trencat. I a enviar-li al client sense cap càrrec si és un enviament nacional. En ambdós casos no es podrà reclamar cap indemnització addicional per la trencadissa del producte.

Per qualsevol dels casos anteriors, serà imprescindible que el client ens proveeixi de fotografies de la maleta o article trencat, junt amb la marca, model, dimensions i tiquet de compra.

14.2.2è Pèrdues

S'indemnitzarà el client per pèrdua, trencament o dany total o parcial segons el que estableix la Llei 15/2009 del contracte de transport terrestre de mercaderies, i el Conveni CMR o la normativa aèria nacional i internacional aplicables.

La Llei 15/2009 de contracte de transport terrestre de mercaderies estableix que el màxim a indemnitzar serà el valor IPREM/dia per quilogram extraviat per a enviaments nacionals. El conveni CMR obliga a indemnitzar amb un màxim de 8,33 DEG/Kg brut de mercaderia perduda o danyada, per a enviaments internacionals.

15è. Terminis de reclamacions

Sinmaletas.com gestionarà qualsevol tipus de reclamació amb un únic interlocutor que serà l'Usuari que ha contractat el servei o amb aquella que l'usuari designi per escrit com a representant.

Sinmaletas.com es reserva el dret de demanar material que provi l'estat perfecte de l'article abans de ser enviat. Cal que tot el material o documents que Sinmaletas.com sol·liciti a l'Usuari per gestionar la incidència es faciliti en un termini no superior a 20 dies feiners (sense incloure dissabtes ni diumenges) des de la seva petició. Si no és així, la incidència quedarà tancada automàticament. Sinmaletas.com informarà el client de la resolució sobre la incidència en un termini no superior a 15 dies laborables (sense incloure dissabtes ni diumenges) des del tancament de la incidència per part del transportista.

En cas de contractació d'una assegurança addicional, els terminis exposats no tindran vigència atès que Sinmaletas.com no es farà càrrec de la tramitació corresponent, sinó que la tramitació serà seguida sota criteri i responsabilitat d'OSKAR SCHUNCK Corredoria d'Assegurances SA.

16è. Legislació i jurisdicció

Al servei contractat de transport li serà aplicada la Llei 15/2009 de contractació de transport terrestre de mercaderies, les condicions generals de contractació dictades pel Ministeri de Foment i altres disposicions legals vigents en cada moment. Per les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació o interpretació de les presents condicions, ambdues parts se sotmetran a les Juntes Arbitrals del Transport del domicili de l’usuari amb expressa renúncia de qualsevol fur que els pogués correspondre.